E-THESIS Teicrete EL EN
 
 Επικοινωνήστε με τη βιβλιοθήκη Βοήθεια
Αναζήτηση :      OK
 
 

E-Thesis     Επισκόπηση     Σχολές Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ)     Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας     Πτυχιακές 2014     Οι γνώσεις, οι στάσεις και οι αντιλήψεις των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης για την αντισύλληψη και την έκτρωση.

Τίτλος Οι γνώσεις, οι στάσεις και οι αντιλήψεις των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης για την αντισύλληψη και την έκτρωση.
Εναλλακτικός Τίτλος Knowledge, attitudes and perceptions of the university students of TEI in Crete for contraception and abortion.
Περίληψη Οι εκτρώσεις είναι ένα θέμα, το οποίο απασχολεί έντονα την ελληνική κοινωνία. Επομένως, ο στόχος της παρούσας έρευνας, είναι να εκτιμηθεί η σεξουαλική συμπεριφορά των φοιτητών, να μελετηθούν οι στάσεις και οι γνώσεις τους, απέναντι στην αντισύλληψη και την έκτρωση. Η εργασία πλαισιώνεται από μια θεωρητική προσέγγιση του φαινομένου της έκτρωσης, όπου αναλύονται οι λόγοι της έκτρωσης, οι σωματικές, οι ψυχολογικές και οι κοινωνικές επιπτώσεις που επιφέρει. Αναλύονται στοιχεία νομικά, θρησκευτικά, τα δικαιώματα του συντρόφου/συζύγου της εγκύου στην έκτρωση, τρόποι πρόληψης της καθώς και οι μέθοδοι και η χρησιμότητα της αντισύλληψης στην υγεία της γυναίκας, στη μείωση της παιδικής θνησιμότητας και τα οφέλη στην δημόσια υγεία. Στα πλαίσια της εν λόγω εργασίας, πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την επιλογή του δείγματος ήταν η στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία και το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το ερωτηματολόγιο. Στην έρευνα συμμετείχαν Ν=208 πρωτοετείς και τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες, προερχόμενοι από τα τμήματα των τεσσάρων σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Στο πρώτο μέρος ζητήθηκαν τα κοινωνικο – δημογραφικά στοιχεία, στο δεύτερο μέρος, παρεντίθενται ερωτήσεις σχετικά με τις γνώσεις – απόψεις για την έκτρωση, και στο τρίτο μέρος παρεντίθενται ερωτήσεις για τις γνώσεις – απόψεις για την αντισύλληψη. Για την στατιστική επεξεργασία των μεταβλητών, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα του SPSS, κάνοντας και τις κατάλληλους στατιστικούς ελέγχους. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προέκυψε ότι η πλειοψηφία του δείγματος δεν γνωρίζει το νομικό πλαίσιο των εκτρώσεων στην Ελλάδα αλλά και ότι είναι «μάλλον κατά» των εκτρώσεων, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό είναι «υπέρ». Επιπλέον, μεγάλη μερίδα του δείγματος πιστεύει ότι ο πληθυσμός είναι ελάχιστα ενημερωμένος για τις εκτρώσεις. Ένα σημαντικό εύρημα της μελέτης μας, είναι ότι η πλειοψηφία του δείγματος δεν γνωρίζει αν η έκτρωση επιφέρει επιπτώσεις στην ψυχοκοινωνική και σωματική υγεία της γυναίκας. Οι ερωτώμενοι που είχαν σταθερό σύντροφο, χρησιμοποιούν ως κύρια μέθοδο αντισύλληψης το προφυλακτικό σε ποσοστό 60,9%, ενώ εμπειρία εγκυμοσύνης είχε το 6,6%. Σύμφωνα με την ανάλυση των αποτελεσμάτων, στην έρευνα μας, δεν φάνηκε να διαφοροποιούνται σημαντικά οι απόψεις των φοιτητών σχετικά με την έκτρωση και την αντισύλληψη ανάλογα με το φύλο, με τη σχολή στην οποία ανήκουν αλλά και με τα έτη σπουδών τους. Αξιοσημείωτο είναι, το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις στις ερευνητικές υποθέσεις και στα ερευνητικά ερωτήματα. Αυτό πιθανότατα, μπορεί να συνδέεται στενά με την έλλειψη της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής διαπαιδαγώγησης των νέων σε επίπεδο πρόληψης. Είναι γεγονός ότι οι φοιτητές της Σ.Ε.Υ.Π. είναι ενημερωμένοι σχετικά με την νομοθεσία των εκτρώσεων. Παρόλα αυτά, αναμέναμε να διαφοροποιούνται οι απόψεις τους σχετικά με την έκτρωση και την αντισύλληψη σε σχέση με τους φοιτητές των υπόλοιπων σχολών. Μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι φοιτητές των σχολών της κοινωνικής εργασίας και της νοσηλευτικής δεν βρέθηκε να διαφοροποιούνται οι απόψεις τους σε θέματα που εμπίπτουν εν μέρει, στο αντικείμενο σπουδών τους. Συμπερασματικά, θα χρειαστούν πολλές συντονισμένες δράσεις σε επίπεδο πρόληψης, παρεμβάσεις και προγράμματα για να τροποποιηθούν τα παγιωμένα πολιτιστικά πρότυπα, οι αξίες και οι κανόνες που βρίσκουν εφαρμογή στην αντισύλληψη και στην έκτρωση.
Λέξεις κλειδία έκτρωση, άμβλωση, αντισύλληψη, οικογενειακός προγραμματισμός, φοιτητής, Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Δημιουργός Καλαϊτζίδη Ιουλία, Κουριδάκη Ελπινίκη, Μακρυπόδη Αγγελική
Επιβλέπων Μαραγκάκη Παγώνα
Χρονιά 2014
Ψηφιακό Τεκμήριο

  Σύνδεσμοι
 

Κεντρική Βιβλιοθήκη ΤΕΙ

E-Locus

'Αρτεμις
 
Όροι Χρήσης | Τμήμα Πληροφορικής Κεντρικής Διοίκησης | TEI Κρήτης | © 2009