E-THESIS Teicrete EL EN
 
 Επικοινωνήστε με τη βιβλιοθήκη Βοήθεια
Αναζήτηση :      OK
 
 

E-Thesis     Επισκόπηση     Σχολές Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ)     Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.     Πτυχιακές 2015     Μοντελοκεντρική ανάπτυξη σύγχρονων συνεργατικών παιγνίων για πολλαπλά περιβάλλοντα "η περίπτωση χρήσης της ναυμαχίας".

Τίτλος Μοντελοκεντρική ανάπτυξη σύγχρονων συνεργατικών παιγνίων για πολλαπλά περιβάλλοντα "η περίπτωση χρήσης της ναυμαχίας".
Εναλλακτικός Τίτλος Model-Based Development of modern cooperative games for multiple environments: “The Battleship Game Scenario”.
Περίληψη Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής είναι να εξοικειώσει το φοιτητή με προηγμένες μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού ικανού να προσαρμοστεί και εκτελεστεί υπό εναλλακτικά περιβάλλοντα χρήσης. Το τελευταίο καθίσταται ως επιτακτική ανάγκη δεδομένης της υπερπληθώρας διαθέσιμων ετερογενών υπολογιστικών συσκευών τις οποίες οι χρήστες σε καθημερινή βάση χρησιμοποιούν για να εκτελέσουν ολοένα και μεγαλύτερο πλήθος καθηκόντων. Η ανάπτυξη παιγνίων αποτελεί ιδιαιτέρα σημαντική συνιστώσα ως προς αυτή την κατεύθυνση δεδομένης της ζήτησης αφενός των χρηστών να τα έχουν άμεσα διαθέσιμα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες χρήσης και αφετέρου των εταιριών οι οποίες αγωνίζονται να καλύψουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γκάμα χρηστών. Ωστόσο οι συμβατικές μέθοδοι ανάπτυξης που υιοθετούνται για την ανάπτυξη λογισμικού (toolkit-based development) αποτυγχάνουν γηγενώς να καλύψουν το εύρος των αναδυόμενων απαιτήσεων για κάθε ένα τελικώς υποστηριζόμενο περιβάλλον χρήσης αναγκάζοντας σε ξεχωριστούς κύκλους ανάπτυξης με χρήση διαφορετικών εργαλειοθηκών και πολύ πιθανόν γλωσσών προγραμματισμού. Αυτό όπως είναι λογικό αυξάνει σημαντικά την πολυπλοκότητα και δυσκολία της ανάπτυξης και επίτευξης συνοχής μεταξύ των εναλλακτικών τελικών προϊόντων κάθε κύκλου ενώ παράλληλα αυξάνει το κόστος ανάπτυξης και οδηγεί σε κατά περίπτωση (adhoc & non-reusable) λύσεις. Στην περίπτωση δε που μιλάμε για πολυχρηστικά παίγνια η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο μιας και πρέπει οι διεπαφές των εμπλεκόμενων χρηστών (participants) να διατηρούνται συνεχώς συγχρονισμένες παρά τις δυνητικές ετερογένειες (συναρμολογημένες από διαφορετικά διαδραστικά αντικείμενα) και πιθανές ασυνέπειες που παρουσιάζουν μεταξύ τους ως αποτέλεσμα της προσαρμογής τους στις εκάστοτε συνθήκες χρήσης (διαφορετικά μεγέθη οθονών, πλατφόρμας, τυφλός, non-expert, kid, κοκ.). Η μοντελοκεντρική ανάπτυξη από την άλλη πλευρά προσφέρει ένα γηγενώς καλύτερο πλαίσιο ανάπτυξης λογισμικού για την αντιμετώπιση ανομοιογενών περιβαλλόντων χρήσης. Ωστόσο για να το πετύχει αυτό και παρά τις τελευταίες εξελίξεις περιορίζεται σε γενικεύσεις που οδηγούν στην κάλυψη όχι πιο σύνθετων διεπαφών από form-based, πόσο μάλλον διεπαφών παιγνίων και δει σύγχρονων συνεργατικών όπου έννοιες όπως αυτές της διαχείρισης συνόδων, αντιγράφων αντικειμένων, ενημερότητας, κοκ. πρέπει να ληφθούν επιπλέον υπόψιν. Στόχος της συγκεκριμένης πτυχιακής είναι να εξοικειώσει το φοιτητή με τις προκλήσεις και απαιτήσεις της ανάπτυξη σύγχρονου και παράλληλα πανταχού παρόντος λογισμικού. Πιο συγκεκριμένα στοχεύει στο να εκμεταλλευτεί τα προσφερόμενα της μοντελοκεντρικής ανάπτυξης λογισμικού πλεονεκτήματα στα πλαίσια της οποίας θα εφαρμοστούν συγκεκριμένες επεκτάσεις ούτως ώστε αφενός να γίνει δυνατή η συναρμολόγηση διεπαφών απαρτιζόμενων από πιο εξεζητημένα των form-based διαδραστικών αντικειμένων και αφετέρου να δύναται η επίτευξη συγχρονισμού σε αφηρημένο επίπεδο τέτοιο ούτως ώστε δυνητικώς ασυνεπείς μεταξύ τους διεπαφές να παραμένουν συγχρονισμένες. Ως σενάριο επίδειξης της ορθότητας της προσέγγισης (proof-of-concept scenario) επιλέγεται το κλασικό παίγνιο της ναυμαχίας στα πλαίσια της οποίας δυνητικοί χρήστες αυτής υπό εναλλακτικά περιβάλλοντα χρήσης (java/desktop, android/mobile), θα δύνανται να αλληλεπιδρούν και να παραμένουν συγχρονισμένοι παρά τις όποιες ασυνέπειες των τελικών διεπαφών τους ως αποτέλεσμα της προσαρμογής αυτών σε κάθε περιβάλλον χρήσης (context of use).
Λέξεις κλειδία μοντελοκεντρική ανάπτυξη, μοντελοκεντρική αρχιτεκτονική, Java (γλώσσα προγραμματισμού Η/Υ), παιχνίδι για ηλεκτρονικό υπολογιστή
Δημιουργός Τσούτσας Γεώργιος, Βίγκος Ιωάννης
Επιβλέπων Βιδάκης Νικόλαος
Χρονιά 2015
Ψηφιακό Τεκμήριο

  Σύνδεσμοι
 

Κεντρική Βιβλιοθήκη ΤΕΙ

E-Locus

'Αρτεμις
 
Όροι Χρήσης | Τμήμα Πληροφορικής Κεντρικής Διοίκησης | TEI Κρήτης | © 2009